“එකම විසඳුම මැතිවරණයයි”

19

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා මහ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්  කළා.
වත්මන් දේශපාලන වාතාවරණය පිළිබඳවද  පැහැදිලි කරමින්  මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ සිට කරන ලද කතාව පහතින්…..

අගමැතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශය – 2018.12.02

අගමැතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශය – 2018.12.02 – "එකම විසඳුම මැතිවරණයයි"

Posted by News24 on Sunday, December 2, 2018

Your Comments