2019 අයවැය විසර්ජන පනත හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

67

2019 අයවැය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තබෙනවා.
ඒ සම්බන්ධයෙන් නිව්ස් 24 කළ විමසිමකදි කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කලා.

04_02_0700_්න්‍ෂඔ්‍ය 01

මේ අතර, අයවැය සම්මත කිරීම සහ ජාතික ආණ්ඩුව සම්බන්ධයෙන් ද කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

04_02_0700්න්‍ෂඔ්‍ය _02

Your Comments