හිටපු ජනපති මහින්දගෙන් නිවේදනයක්

37

ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙලක් පිළිබඳ විරෝධය දක්වමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

Your Comments