ශ්‍රමිකයින් විදේශ ගතවීම පහතට

20

2017 වර්ෂයට සාපේක්ෂව පසුගිය වසරේ ශ්‍රමිකයින් විදේශ ගතවීම පහත වැටී තිබෙනවා.
විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පැවසුවේ 2017 වර්ෂයට සාපේක්ෂව පසුගිය වර්ෂයේදී ශ්‍රමිකයින් විදේශ ගතවීම සියයට 0.24කින් අඩුවී ඇති බවයි.
2017 වසර හා සැසදීමේදී 2018 වර්ෂය තුළදී විදේශ රැකියා සඳහා යොමු වූ පිරිමි ශ්‍රමිකයින්ගේ වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කරන අතර කාන්තා ශ්‍රමිකයින්ගේ සංඛ්‍යාව අවම වී ඇති බවයි එම කාර්යාංශය සඳහන් කළේ.
මේ ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කරන විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මාධව දේශප්‍රිය මහතා….

Your Comments