මන්ත්‍රීවරු නොමැතිකමෙන් පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබෙයි

14

පාර්ලිමේන්තු සභාවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රමාණවත් මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් නොමැතිකමින් අද පස්වරු 4.20 ට පමණ පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට මූලාසනයේ සිටි මුජිබර් රහුමාන් මහතා පියවර ගත්තා.

ඒ මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මන්ත්‍රීවරයා මතු කළ රීති ප්‍රශ්නයක් අනුවයි.

ආශු මාරසිංහ මහතා දන්වා සිටියේ කල් තැබීමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ල්ලේ මහත්මිය පවා සභාවේ නොමැති බවයි.

සභා ගර්භයේ සිටින්නේ මන්ත්‍රීවරු 09 දෙනෙකු පමණක් බව මූලාසනය දන්වා සිටියා.

ගණපූරණය උදෙසා මන්ත්‍රීවරු 20 දෙනෙකු සිටිය යුතු බවයි මූලාසනය දැනුම් දුන්නේ.

ඒ අනුව 23 වනදා පස්වරු 1.00 දක්වා සභා කල් තැබුණා.

පාර්ලිමේන්තුව 23 වනදා පස්වරු 1.00 දක්වා කල් තැබිය යුතු බව සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරි ඇල්ල මහතා අද පෙරවරුවේ කල් තැබීමේ විවාදයට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා තිබුනා.

Your Comments