මඩකලපුව පිල්ලෙයාන් ට

162

තමිල් මක්කල් විඩුතලෙයි පුලිහල් මගින් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට තරග කළ සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලෙයාන් මනාප ප්‍රතිඵල සටහනේ මුල් තැන ලබා සිටිනවා.

ඒ මනාප 54,198ක් ලබා ගනිමින්.

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

01. සානක්‍ය රාහුල් – 33,332

02. කෝවින්දන් කරුණාගරන් – 26, 382

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

01. එස්. වියාලේන්ද්‍රන් – 22,218

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය

01. අහමඩ් සෙයිනුලාබ්දීන් නසීර් – 17,599

Your Comments