ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හානිවන කිසිවක් 20 වැනි සංශෝධනයට ඇතුළත් නෑ

7

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හානිවන කිසිදු කරුණක් 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇතුළත් නොවන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් මහතා පවසනවා.
ඒ පිළිබඳ විපක්ෂය එල්ල කරන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

Your Comments