තැපැල් ඡන්දයට දින 06ක්

71

අගෝස්තු 5 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසන් සභාව දින හයක් වෙන් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාල, පොලීසිය, ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෞඛ්‍ය අංශ හැර රාජ්‍ය ආයතනවල තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරීම ජූලි මස 14 සහ 15 වනදා සිදුකිරීමට නියමිතයි.
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාල, පොලීසිය, ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෞඛ්‍ය අංශවල තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරීම ජූලි මස 16 සහ 17 වනදා සිදු කරන බව මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කළා.
එම දිනවලදී තැපැල් ඡන්දය සළකුණු කිරීමට අවස්ථාව නොලැබෙන තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ට ජූලි මස 20 සහ 21 යන දිනවලදී සිය ඡන්දය භාවිත කළ හැකියි.
එසේම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා තැපෑලට භාරදීම ජූලි මස 11, 12 සහ 13 යන දිනවලදී සිදු කෙරෙනවා.

Your Comments