ගාල්ල මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය

37

ගාල්ල මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ද ජයගත්තේ පොදුජන පෙරමුණ විසින්.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 27,535
සමගි ජන බලවේගය 18,706
ජාතික ජන බලවේගය 4,380
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,930

Your Comments