ආගරපතනේ පවුල් 42ක පුද්ගලයන් 162ක් අවතැන් වෙයි (PHOTOs)

61

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ආගරපතන ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශයේ පවුල් 42ක පුද්ගලයන් 162කු අවතැන්ව සිටිනවා.

ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති එස්. කදීර්චෙල්වම් මහතා පවසන්නේ ළිඳුල එකමුතුගම ප්‍රදේශයේ පවුල් 14ක පුද්ගලයන් 56ක්, රහන්වත්ත ප්‍රදේශයේ පවුල් තුනක පුද්ගලයන් 21ක් හා ෆර්හෑම් වත්තේ පවුල් 25ක පුද්ගලයන් 85ක් අවතැන්ව සිටින බවයි.

නිවාසවලට පස් කඳු කඩා වැටීම් හා ජල ගැලීම් හේතුවෙන් මෙම පිරිස් අවතැන්ව සිටිනවා.

එකමුතුගම ප්‍රදේශයේ නිවාසයක් මතට පස් කන්දක් වැටුනත් නිවසේ සාමාජිකයන් නව දෙනෙකුගේ ජීවිත බේරී තිබෙනවා.

අවතැන් වූ සියලු පිරිස් වෙනුවෙන් පිසු ආහාර ඇතුළු අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් ලබාදීමට ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් පියවර ගෙන ඇති බවයි එස්. කදීර්චෙල්වම් මහතා සඳහන් කළේ.

(G.K. ක්‍රිෂාන්තන්)

Your Comments