අපේ ජන බල ජාතික ලැයිස්තුවේ අර්බුදය ගැන නීතිපතිගෙන් මැතිවරණ කොමිසමට උපදෙස්

108

අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාට නීතිපති උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුවයි.

නීතිපති සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සඳහන් කළේ අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන ගැටලුව පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිසම නීතිපති උපදෙස් ඉල්ලා තිබු බවයි.

අපේ ජනබල පක්ෂයට හිමි ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරය සම්බන්ධයෙන් කිහිප දෙනෙකුගේ නම් යෝජනා වී තිබෙනවා.

අපේ ජන බල පක්ෂය මහ මැතිවරණයේ දී මනාප 67,758ක් ලබා ගත්තා.

Your Comments