2024 යුරෝපා පාපන්දු කුෂලාන තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ජර්මනියට

29

2024 වසරේ යුරෝපා පාපන්දු කුසලාන තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ජර්මනියට හිමිව තිබෙනවා.
ඒ, යුරෝපා පාපන්දු සම්මේලනයේ විධායක සභාව තුළ පැවැති ඡන්ද විමසීමකින් අනතුරුවයි.
අදාළ තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ලබා ගැනීම සදහා තුර්කිය ද ඉදිරිපත්ව සිටියා.

 

Your Comments