ශ්‍රී ලංකා පිරිමි ජ්‍යෙෂ්ඨ වොලිබෝල් කණ්ඩායම 59 වැනි තැනට

14

අන්තර්ජාතික වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ශ්‍රී ලංකා පිරිමි ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම 59 වන ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා.
එම ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පසුවන්නේ 71 වැනි ස්ථානයේයි.
අසල්වැසි ඉන්දියාවේ පිරිමි ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම 78 වන ස්ථානයේ පසුවන අතර කාන්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම 54 වන ස්ථානයේ පසුවනවා.
එම ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව පිරිමි ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම් අතර පළමු ස්ථානයේ පසුවන්නේ බ්‍රසීල කණ්ඩායමයි.
චීන ජ්‍යෙෂ්ඨ කාන්තා කණ්ඩාම අන්තර්ජාතික වොලිබෝල් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පළමු ස්ථානයේ පසුවනවා.

Your Comments