තහනම් උත්තේජක ගැසට් පත්‍රය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

13

තහනම් උත්තේජක ලැයිස්තුව ඇතුළත් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. 
ක්‍රීඩා කිරීමේදී උත්තේජක ද්‍රව්‍ය ගැනීමට එරෙහි සම්මුති පනතේ 34 වන වගන්තියට අනුව පසුගිය දා තහනම් උත්තේජක ලැයිස්තුවක් ද ගැසට් කිරීමටයි පියවර ගැණුනේ.
ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා විසින් පසුගියදා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණේ මෙම තහනම් උත්තේජක පිළිබද ගැසට් නිවේදනය බව සදහන්.
 

Your Comments