ජාතික බැඩ්මින්ටස් ශූර නිලූක කරුණාරත්න දේශීය තරගපිටියට සමු දෙයි

8

ජාතික බැඩ්මින්ටස් ශූර නිලූක කරුණාරත්න දේශීය තරගපිටියෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඔහු මේ බව අනාවරණ කළේ ඊයේ පැවති 68 වන ජාතික බැඩ්මින්ටර් ශූරතාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුවයි.
ඔහු ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලිය ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවේ අඛණ්ඩව 17 වන වරටයි.

Your Comments