සාමාන්‍ය පෙළ උද්යෝගය
(ඡායාරූප - රංජිත් රාජපක්ෂ / ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)

59

අද ආරම්භ කෙරුණු සාමාන්‍ය පෙළ  විභාගය  ලබන  12  වනදා දක්වා පැවැත්වෙන්නේ විභාග මධ්‍යස්ථාන 4661කදී.

පාසැල් අයැදුම්කරුවන් 422850ක් සහ පුද්ගලික අයැදුම්කරුවන් 233791සමගින්  විභාග අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව 656,641ක්.

අපේක්ෂකයන් 656,641

   පාසැල් අයැදුම්කරුවන්    422850

   පුද්ගලික අයැදුම්කරුවන් 233791

 
විභාග මධ්‍යස්ථාන 4661  
සාමාන්‍ය පෙළ  විභාගය  දෙසැම්බර් 03 සිට 12 දක්වා  

Your Comments