වෙබ් මාධ්‍යවේදීයෝ උතුරේ සංචාරයක

20

වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික ව්‍යාපාරය උතුරේ සංචාරයක නිරතවනවා.
උතුරේ මාධ්‍ය නිදහසට එල්ල වන බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්ව ඇති නීතිවිරෝධී කේබල් රූපවාහිනි සම්බන්ධයෙන්ද සංචාරයේදි අවධානය යොමු කෙරෙයි.

Your Comments