දෙනෝදාහක් ඉදිරියේ පොලිසියේ ජීප් එකටම පනියි

25

රථවාහන අනතුරු වලක්වා ගැනිම සම්බන්ධයෙන් නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ පාසල් ළමුන් හා ප්‍රදේශවාසින් දැනුවත් කිරිම සදහා වැඩමුළුවක් පැවැත්වුණා.
ඒ නාවලපිටිය පොලිසියේ රථවාහන අංශයේ සංවිධානයෙන් හා පොලිස් රථවාහන මූලස්ථානයෙන් ප්‍රධානත්වයෙන්.
ප්‍රායෝගික වැඩසටහන පැවැත්වුනේ නාවලපිටිය නගර මධ්‍යයේදි.

නාවලපිටිය හින්දු සංස්කෘතික ශාලාවේ දි අනතුරු වලක්වා ගැනිමේ සම්මන්ත්‍රණයපැවැත්වුණා.

මෙම ප්‍රයෝගික වැඩසහනට හා සමුළුවට නාවලපිටිය නගරයේ පාසල් 4ක සිසු සිසුවියන් හා ප්‍රදේශවාසින් විශාල පිරිසක් සහභාගි වී සිටියා.

(හැටන් – රංජිත් රාජපක්ෂ)

Your Comments