ගමනේ බාධක !
(මස්කෙළිය - ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)

25

හැටන් – නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ බොහෝ ස්ථානවල පස්කඳු කඩා වැටී තිබෙන අයුරු දක්නට ලැබෙයි.
ධාරාණිපාත වර්ෂාව අඛණ්ඩව පැවතීම හේතුවෙන් පස්කඳු කඩා වැටෙන අතර එම අවස්ථාවලදීම පස් ඉවත් කරමින් මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත්කළ නොහැකි වී තිබෙන්නේ නැවත නැවත එම ස්ථානවල් පස් කඩා වැටීම නිසාවෙන්.

Your Comments