උසස් පෙළ ප්‍රබෝධය
(ඡායාරූප - මස්කෙළිය, ගාමිණී බණ්ඩාර)

21

 

Your Comments