සියළු රාජ්‍ය ආයතනවලට සූර්ය බලශක්ති

සියළු රාජ්‍ය ආයතන සූර්ය බලශක්තියට පරිවර්ථය කිරීමේ වැඩපිලිවෙල මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ආරම්භ කළ බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා.
ඒ අනුව ඉදිරි වසර දෙකක කාලය තුළ රජයේ සියළු ගොඩනැගිලි සූර්ය බලශක්තියට පරිවර්ථනය කරනු ඇති.
ඒ සඳහා ආරම්භක පියවරක් ලෙස මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 350 ක මුදලක් වෙන් කර තිබෙනවා.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Leave a comment