සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ඔක්තෝබරයේ

42

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙහි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය ඔක්තෝබර් මස තෙවැනි සතියේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
පාසල් අයදුම්කරුවන්ගේ විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර විදුහල්පතිවරුන් වෙත යොමු කර ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.
පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගේ විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර පෞද්ගලික ලිපිනයන් වෙත තැපැල් කිරීමට නියමිතයි.
ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයෙහි ඒ ඒ විෂයයන්ට අදාළ පරීක්ෂණ පැවැත් වෙන දින වකවානු ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි වනවා.

Your Comments