සීමා නීර්ණ වාර්තාව තවත් මාස දෙකක් ප්‍රමාද වෙයි

32


කරුණු සළකා බලා එකඟතාවකට  එළඹීමට  අවශ්‍යය බැවින්, සිය වර්ථාව  ඉදිරිපත් කිරීමට තව මාස 02ක පමණ කාලයක් ප්‍රමාද වනු ඇති බවට ඒ සදහා පත්කරන ලද සමාලෝචන කමිටුව කථානායකවරයා වෙත් දන්වා තිබෙනවා.

මෙම තත්වය පිළිබඳ සළකා බැලීම සඳහා අද (21) පස්වරුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා තිබුණා.

පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී සමාලෝචන කමිටු වාර්ථාව ඉදිරිපත් කිරීමට තවදුරටත් කාලය ගතවන්නේ නම් ගත යුතු ඉදිරි පියවර පිළිබඳ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා.

පක්ෂ නායකයන් හමුවේ කථානායකවරයා අවධාරණය කළේ කවර තත්ත්වයක් යටතේ වුවද හැකි ඉක්මනින් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බවයි.

මෙහිදී, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ සීමා නීර්ණ සමාලෝචන කමිටු වාර්ථාව තවදුරටත් ප්‍රමාදවීමට තිබෙන ඉඩකඩ පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු කර එහි අදහස් පක්ෂ නායකයන් වෙත දැනුම්දීමට කඩිනමින් පියවර ගනු ලබන බවයි.

Your Comments