අම්පාරේ පවුල් 217ක ඉරණම !
(අම්පාර - සමන් චන්ද්‍රතිලක)

32

අම්පාර නවගම්පුර ප්‍රදේශයේ පවුල් 217ක සාමාජිකයන් විශාල පිරිසක් මහත් පීඩාවකට පත්ව සිටිනවා.

ඒ පසුගිය 02 දින ප්‍රදේශයට බලපෑ සුළගින් නිවාස හානිවීම හේතුවෙන්.

නිවසකට රජය මගින් රුපියල් 10,000ක මුදලක් ලබාදුන්නත් එම මුදල ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි ජනතාව පවසන්නේ.

බොහෝ නිවෙස්වල වහලයේ දක්නට ඇත්තේ ඉටිකොළ පමණයි.

එම නිවාසවල කුඩා දරුවන් ද සිටින අතර වැසි ලැබෙන්නට පටන්ගතහොත් තත්ත්වය කෙබඳු වේවිද?

ජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ හානිවු නිවාස පිළිබඳ නිසි තක්සේරුවක් කර සාධාරණ වන්දි මුදලක් ලබා දෙන ලෙසයි.

Your Comments