පේරාදෙනිය සරසවියේ පිඨ කිහිපයක් නැවත විවෘත කිරිමට පියවර

43

දැනට වසා දමා ඇති පේරාදෙනිය සරසවියේ ඉංජිනේරු පිඨය හැර අනෙකුත් පිඨ ලබන සදුදා දින නැවත විවෘත කිරිමට විශ්ව විද්‍යාල පාලනාධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.
විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය උපුල් දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ ඒ ඒ පිඨවල පාඨමාලා ආරම්භවන දිනයන් පිලිබදව තිරණය ඒ ඒ පිඨවල පිඨාධිපතිවරුන් වෙත පවරා ඇති බවයි.
ඒ අනුව පිඨාධිපතිවරුන් විසින් ඒ ඒ පිඨවල පාඨමාලා ආරම්භවන දිනයන් සිසුන් වෙත දැනුම් දෙනු ඇති බව ද උපකුලපතිවරයා සදහන් කළා.

Your Comments