6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ දී මුදල් රැස් කිරීම තහනම්

39

6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේදී අයථා මුදල් එක්රැස් කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ පිළිබඳ දැනුම් දී ඇත්තේ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින්.
ඒ අනුව පාසල්වල 6 වන ශ්‍රේණිය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී අදාල චක්‍රලේඛ උපදෙස් පරිදි පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු පාසල් සංවර්ධන සමිති ගාස්තු වැනි අනුමත ගාස්තු හැර වෙනත් ආධාර මුදල් අය කිරීම හෝ වෙනත් පරිත්‍යාගයක් ලබා ගැනීම තහනම් වනවා.
ඒ ඇතැම් පාසල්වල 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් වී පැමිණෙන දරුවන්ගේ මාපියන්ගෙන් අයථා ලෙස මුදල් රැස් කරන බවට ලද පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි අදාළ චක්‍රලේකය නිකුත් කර ඇත්තේ.

Your Comments