පොලිසියේ 5කට වහා ස්ථාන මාරු

45

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයෙකු ඇතුළු නිලධාරීන් 05 දෙනෙකු ස්ථාන මාරු කර තිබෙනවා.

පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළේ සේවා අවශ්‍යතාව මත ස්ථාන මාරු ලබා දී ඇති බවයි.

ඒ සඳහා ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

Your Comments