2019 උසස් පෙළ විභාගයේදී වංචා දූෂණ සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගත හැකි වුණා

14

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේදී විභාග වංචා දුෂණ සැලකියයුතු මට්ටමකින් අඩු කර ගැනීමට හැකි වී ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත මහතා පවසනවා.
විභාග කොමසාරිස්ජනරාල්වරයා කියා සිටියේ පසුගිය වසරවලට සාපේක්ෂව විභාග වංචා අඩුම වර්ෂය මෙවර උසස් පෙළ විභාගය බවයි.
ඊට අදාල සංඛ්‍යාලේඛ ඇතුලත් වාර්තාවක් ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත්කරන බව ද සනත් පුජිත මහතා සඳහන් කළා.
මේ අතර උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත් ආරම්භ කිරිමට පෙර විභාග පරීක්ෂකවරුන් දැනුවත් කිරිමේ විශේෂ වැඩසටහනක් අද දිනය තුලද ක්‍රියාත්මක බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත මහතා කියා සිටියේ.

Your Comments