2019 අයවැයට ජනතා අදහස් ලබාගැනීම තවදුරටත්

16

2019 අයවැයට අදාලව ජනතා අදහස් ලබා ගැනීම තවදුරටත් සිදුකරන බව පාර්ලිමේන්තු මහජන මුදල් කාරක සභාව පවසනවා. 
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශූ මාරසිංහ මහතා කියා සිටියේ අයවැයට යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිමට ජනතා සහභාගීත්වය ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි. 
ඉදිරි අයවැයට අදාලව මහනුවර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්වල මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සාර්ථකව අවසන් වු බවද මහාචාර්ය ආශූ මාරසිංහ මහතා සඳහන් කළා.
 

Your Comments