16 කණ්ඩායමත් පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතුවලට

18

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16 කණ්ඩායම ද පක්ෂ ප්‍රතිසංවවිධාන කටයුතු සඳහා දායකත්වය ලබා දෙන බව එහි මහ ලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා පවසනවා.
NEWS24 කළ විමසීමකදී ඒ මහතා සඳහන් කළේ බලමණ්ඩල පිහිටුවීමේ කටයුතු 65%ක් පමණ අවසන් කර ඇති බවයි.
සැප්තැම්බර් මස දෙවන දාට පෙර පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments