‘මිලියන 12ක’ ටියුලිප් බෑගය

53

මාරවිල දෙමටපිටිය ප්‍රදේශයේ දී හෙරොයින් කිලෝ 1ක් සොයා ගෙනතිබෙනවා.
එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 12කට අධිකයි.
වයස 28ක් වූ ලුනුවිල ප්‍රදේශයේ පදිංචි සැකකරු මාරවිල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.

Your Comments