සුදු සීනි සඳහා උපරිම මිලක් නියම කරයි

50

සුදු සීනි සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් උපරිම මිලක් නියම කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඇසුරුම් නොකළ සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම මිල රුපියල් 100ක්.
ඇසුරුම් කළ සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම මිල රුපියල් 105ක්.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කර ඇත්තේ ආනයනකරුවන් ට සුදු සීනි කිලෝවක් අලෙවි කල හැක්කේ රුපියල් 92 ක උපරිම මිලකට බවයි.

Your Comments