හිටපු නගරාධිපති පරිසර අධිකාරියේ සභාපති කරයි

42


මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති ධුරයට කොළඹ මහ නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපති ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මහතා පත්කර තිබෙනවා.
අද (11) උදෑසන ජනාධිපති නිල නිවසේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්වීම් ලිපිය ලබාදුන්නා.

Your Comments