හැටන් – නල්ලතන්නි ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු යථා තත්ත්වයට

12

හැටන් – නල්ලතන්නි ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු අද උදෑසන සිට යථා තත්වයට පත් කර තිබෙනවා.
පස් කන්දක් කඩාවැටීම හේතුවෙනුයි එම මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වුණේ.
මෝහිණී ඇල්ල ප්‍රදේශයේ මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකරන ස්ථානයට ඉහළින් පිහිටි විශාල කන්දක කොටසක් ඊයේ උදෑසන හැටන් – නල්ලතන්නිය ප්‍රධාන මාර්ගයට කඩාවටුණා.
අනතුරුවයි ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා එල්ල වුණේ.
මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් කළ ද එම මාර්ගයේ අවධානයෙන් රිය ධාවනය කරන ලෙසයි පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළේ.

Your Comments