හදිසි නීති රෙගුලාසි ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මතයි

52

රටේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගනිමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත්කළ හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ රෙගුලාසි මීට සුළු වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒකමතිකව සම්මත වුණා.
පසුගියදා ඇති වු පිපිරීම් වලින් අනතුරුවයි හදිසි නීති රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුක් කළේ.

 

Your Comments