සිසුවෙකුගෙන් ලක්ෂයක අල්ලස් ගත් විදුහල්පති අල්ලයි

5

පාසලට සිසුවෙකු ඇතුළත් කිරීම සඳහා අල්ලස් ගත් බව කියන යාපනය හින්දු විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන ඒකකය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

සිසුවා ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා විදුහල්පති විසින් රුපියල් ලක්ෂයක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මුදල ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දී එම පාසල තුලදීම සැකකාර විදුහල්පතිවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments