සියවසක් තුළ දැකිය හැකි දීර්ඝතම පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණය අද

77

වසර සියයක් තුළ දැකිය හැකි දීර්ඝතම චන්ද්‍රග්‍රහනය අද රාත්‍රියේ දී දැක ගැනීමේ අවස්ථාව උදාවනවා.

පැය හයයි මිනිත්තු 14ක කාලයක් එය දර්ශනය වන බවයි තාරකා විද්‍යාඥ මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා පැවසුවේ.

Birthday

Your Comments