සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකටම බලශක්ති කළමනාකරුවෙක්

7

සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකටම බලශක්ති කළමණාකරුවකු බැගින් පත් කිරීමට විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඔහුගේ සහය සඳහා බලශක්ති සංරක්ෂණ කමිටුවක් පිහිටුවීමටද නියමිතයි.
එමගින් රාජ්‍ය ආයතන තුල බලශක්ති පරිහරණය කරන ආකාරය පිලිබඳ සොයා බලා කාර්යක්ෂම භාවිතයක් සහ සංරක්ෂණයක් වෙනුවෙන් සිය ආයතනය හැඩ ගැස්වීම අරමුණ බවයි අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ.
මෙමගීන් වාර්ෂිකව ගිගාවොට් පැය 300 ක බලශක්තියක් ඉතිරි කර ගැනීමට අපේක්ෂිතයි.
එය ශ්‍රී ලංකාවේ දින දහයක සමස්ත විදුලි ඉල්ලුමට සමාන වනවා.
ඒ අනුව රජයේ කාර්යාලවල පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව සියයට 10 කින් විදුලිය සහ ඉන්ධන පරිභෝජනය අඩුකර ගැනීම ද මෙහි අරමුණක්.
විදුලි උත්පාදනය වෙනුවෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සදහා ජාතික අපනයන ආදායමෙන් සියයට 25 ක මුදලක් වාර්ෂිකව වැය වනවා.
ජනතාවගේ අකාර්යක්ෂම භාවිතය නිසා සියයට 25 ක් විදුලිය අපතේ යන බවද අනාවරණ වී ඇති බවයි විදුලි බල අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

Your Comments