‘සාරධර්ම දිනය’ අද

20

සදාචාර සම්පන්න යහපත් දරු පරපුරක් බිහිකිරීම සඳහා පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මූලික කරගත් සාරධර්ම වැඩසටහන් පාසල් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් සෑම වර්ෂයකම ජනවාරි 24 වනදා ‘සාරධර්ම දිනය’ ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

පූර්ණකාලීනව වර්ෂය පුරා සිසුන් ද ඇතුලු‍ව පාසල් පද්ධතියට අයත් සියලු‍ ප්‍රජාව සම්බන්ධ කර ගනිමින් සුදුසු වැඩසටහන් පාසල් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙහිදී පියවර ගනු ඇති.

සාරධර්ම දිනය යෙදී ඇති අද පෙරවරු 7යි 30 සිට අට දක්වා පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්, අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය හා දෙමව්පියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මේ සම්බන්ධව විශේෂ හඳුන්වාදීමේ මූලික වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

පසුව යෝජිත ආදර්ශ සාරධර්ම වැඩසටහන් කිහිපයක් ද අද දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

යෝජිත ආදර්ශ සාරධර්ම වැඩසටහන් අතරට මාපිය, ගුරු, වැඩිහිටි සම්භාවනා වැඩසටහන්, සදාචාරවත් මාධ්‍ය භාවිතය, පරිසර සංරක්ෂණය, දෛනිකව ක්‍රියාත්මක කළයුතු සදාචාර සංවර්ධන වැඩසටහන්, අසරණයන්ට පිහිටවීම සහ ගිලානෝපස්ථානය වැනි වැඩසටහන් අයත්.

Your Comments