“සමෘද්ධිය – දේශපාලනඥයින්ගේ යහපතට ! ?”

13

ඇතැමුන් සමෘද්ධි සහනාධාරය ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය තකා නොව දේශපාලනඥයින්ගේ යහපත උදෙසා උපයෝගී කර ගත් බව අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසනවා.

හිනිදුම ප්‍රදේශයේ දී සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීමේ වැඩසටහනකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව කියා සිටියා.

මේ, වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ අමාත්‍යරවයා.

Your Comments