සංවර්ධන නිලධාරීන් විරෝධතාවයක

13

සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමය අද දහවල් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වුණා.
ඒ, නිශ්චිත රාජකාරි ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදී නොතිබීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්.
විරෝධතාවට සමගාමීව අද දිනයේ දිවයිනේ ඇතැම් සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර ඇති බවද සඳහන්.

Your Comments