සංඥා… මගීන් බස්සවයි (PHOTOs)

22

සංඥා බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් මරදාන – කොටුව අතර දුම්රිය ප්‍රමාදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ කොළඹ කොටුවේ සිට පිටත්වන දුම්රිය සහ ප්‍රධාන මාර්ගයේ රාගම සිට මරදාන දෙසට පැමිණෙන දුම්රියවල ප්‍රමාදයක් පවතින බවයි.

පෙරවරුව, මගී සහ කාර්යාල දුම්රිය රැසක් ධාවනය වන අවස්ථාවක් බැවින් මරදාන දෙසට පැමිණීමට නොහැකිව ඇතැම් දුම්රිය මරදාන දුම්රිය ස්ථානයට එපිටින් නතර කිරීමට සිදුව ඇති බව ද දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළා.

Your Comments