ශ්‍රම සූරාකෑමට ලක්වන රටවල ක්‍රියාත්මක කම්කරු නීති ඇසුරෙන් මෙරට කම්කරුවන්ට නීති සැකසීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වනවා

16

ශ්‍රම සූරාකෑම් සිදු වන රටවල ක්‍රියාත්මක වන කම්කරු නීතී ආශ්‍රයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරුවන් සඳහා නීතී සකස් කිරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බවට කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය චෝදනා කරනවා.
එම මධ්‍යස්ථානයේ සංවිධායක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව මහතා කොළඹ පැවති මාධ්‍යහමුවකට එක්වෙමින් මේ බව සඳහන් කළා

Your Comments