වී මිල රුපියල් පහකින් ඉහලට

13

වී කිලෝවක් සඳහා ලබාදෙන සහතික මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසනවා.
ඒ, අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකදීයි.

Your Comments