“විපක්ෂය ආණ්ඩුවේ සංවර්ධන කටයුතුවලට බාධා එල්ල කරනවා”

10

පැවැති ආණ්ඩු සමයේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු නොකළ විපක්ෂය මේ වන විට වත්මන් ආණ්ඩුවේ ද සංවර්ධන කටයුතුවලට බාධා එල්ල කරන බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

අම්පාර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යරවයා ඒ බව සඳහන් කළා.

මේ, වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ අමාත්‍යවරයා.

Your Comments