විදුලි බිල්පතේ ගැටලු සෙවු කමිටුවේ වාර්තාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට

14

ඇඳිරි නීතිය පැවති අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවල විදුලි බිල්පත් ගාස්තු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව ඉදිරිපත් කළ පැමිණිලිවලට අනුව ඒ පිළිබඳ සොයාබැලූ කමිටුවේ වාර්තාව අද[08] අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.
එම පංච පුද්ගල කමිටුවේ සභාපතිත්වය දරනු ලබන්නේ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් හේමන්ත සමරකෝන් මහතා විසින්.
වාර්තාවේ නිර්දේශ පිළිබද කැබ්නට් මණ්ඩලයේ ස්ථාවරය අනුව අදාළ නිර්දේශ ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන බවයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සදහන් කළේ.
විදුලි බිලට සහන ලබාදීම සම්බන්ධ කරුණු ගණනාවක් මෙම කමිටු වාර්තාවට ඇතුලත්ව තිබෙනවා.

Your Comments