විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය අද කෝප් කමිටුව හමුවට

91

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අද දිනයේ කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා.

කෝප් කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා සඳහන් කළේ පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙම කැඳවීම සිදුකර ඇති බවයි.

ඊට අමතරව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ද අද දිනයේ කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා.

විදුලි ඒකකයක් මිලදී ගැනීමේ දී මිල ගණන් තීරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය සහ මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කටයුතු කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව මෙහිදි කෝප් කමිටුවේ අවධානය යොමුකිරීමට නියමිතයි.

කෝප් කමිටුව අද පස්වරු 2.30ට පාර්ලිමේන්තුවේ දී රැස්වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා සඳහන් කළා.

Your Comments