වැසි වැඩි වන බවට අනාවැකි

9

වැසි තත්ත්වයේ වැඩි වීමක් ඉදිරි දින කිහිපයේ දී අපේක්ෂා කරන බව කාළගුණ විද්‍යාදෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලී මිටර් සියයක පමණ තද වර්ෂාවක් ද ඇති විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටින්නේ.

Your Comments