වැසි අපදාවලින් පීඩාවට පත් එකොලොස් දහසක් තවමත් තාවකාලික කඳවුරුවල

24

උතුරු පළාත ඇතුලු ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඇඳ හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමඟ පුද්ගලයින් එකොලොස් දහසකට වැඩි පිරිසක් තව දුරටත් තාවකාලික කඳවුරු වල රදාවා සිටින බව ආපදා කළමාණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.
එහි සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පැවසුවේ ඔවුන්ට සහන සැලසිමේ වැඩ පිළිවෙළ තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක බවයි

තව දුරටත් අදහස් දැක්වු ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පැවසුවේ පහළ වාරි කලාප වල ජනතාව වඩාත් අවධානයෙන් ක්‍රීයා කළ යුතු බවයි.

25_12_1200ඡඍ්ෘෑෑඡ _02

මාධව කුලසූරිය – වවුනියාව

Your Comments