වාහන වර්ග කිහිපයක මිල ඉහළට

823

ජපානයෙන් ආනයනය කරන වාහන වර්ග කිහිපයක මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
ඒ, ජපාන යෙන් මුදල් ඒකකයේ මිල ඉහළ යාමත් සමඟයි.
වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය කියා සිටියේ වැගන් ආර් රථයක මිල රුපියල් 170,000 කින් ද, පැසෝ රථයක මිල එක් 160,000 කින් ද, ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.
එමෙන්ම විට්ස් මෝටර් රථයක මිල රුපියල් 240,000 කින්ද, ඇක්සියෝ මෝටර් රථයක මිල රුපියල් 375,000 කින්ද, වෙසල්ස් මෝටර් රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ හතරකින් ද ඉහළ යා හැකි බව සදහන්.

Your Comments